reispas Vraag reispas aan

Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

Nieuwsberichten

Naast alle Nieuwsfeiten die je hieronder kunt lezen, is er ook een rubriek "ONDERTUSSEN IN DE BUS" met mooie verhalen, foto's en belevenissen in en met de NaoberBus, je ziet en leest het HIER >>

augustus 2019 - Vervoersresultaten Naoberbus t/m week 31 van 2019

Van de busritten en de auto worden dagelijks statistieken bijgehouden. Zo weten we de km's en het aantal ritten dat verreden wordt, hoeveel personen vervoerd worden en het aantal strippen dat afgetekend wordt. De laatste cijfers zijn bijgewerkt t/m week 31 van dit jaar. De cijfers laten we niet zien maar het e.e.a. is samengevat in illustraties in bijgaand PDF document, klik hier >>

17 juni 2019 - Bloemen voor de NaoberBus van de ReurPop organisatie

Reurpop is het grootste popfestijn van Ruurlo en omstreken. Zeer populair bij de jeugd maar ook de ouderen vinden de gang naar het ReurPopterrein. Voor jong en oud wat wils dus. Zo heeft het Andriessenhuis ons benaderd met het verzoek een aantal mensen van het huis te vervoeren. De NaoberBusplanning kon dit regelen en onze chauffeur van de dag had er blijkbaar ook goede zin in blijkens de foto.

Als dank kregen we van de organisatie van Reurpop een mooie bos bloemen. De mensen van het Andriessenhuis waren erg enthousiast en vonden het reuze gezellig op Reurpop, fijn dat ze er bij konden zijn. De bos bloemen hebben wij aan het Andriessenhuis geschonken. 

15 april 2019 - Vergadering chauffeurs en bestuur

 Dinsdagavond 15 april zijn bestuur en chauffeurs/planners bijeengekomen om de ontwikkelingen in de organisatie te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Ook hebben de chauffeurs kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter: Bert Nijendijk. Er is stilgestaan bij de financiële situatie. Er komen voldoende middelen binnen (lidmaatschap, verkoop strippenkaarten en sponsoring) om de lopende kosten te dekken, maar er is geen ruimte om een voorziening op te bouwen om de voertuigen t.z.t. te vervangen. Dit is een groot aandachtspunt voor het bestuur. Gehoopt wordt dat de binnenkort op te starten gesprekken met de gemeente over een "toekomstbestendig vrijwilligersvervoer binnen de gemeente Berkelland" enig soelaas kan bieden.

Er is stilgestaan bij de ontwikkeling en groei in het vervoer en daarmee samenhangend de drukte voor planners en chauffeurs. Besproken werd of aanpassing (lees beperking) van bereikbaarheidstijden van de planners voor verlichting zou kunnen zorgen. Wellicht is dat zo maar maar het genereert ook nieuwe problemen zoals verminderde service aan klanten, grote piek in de ochtend. Besloten is de tijden vooralsnog ongewijzigd te laten. Daarnaast is gediscussieerd over de bereikbaarheid van de planner voor klanten en chauffeurs na 16:00 uur. Voor calamiteiten moet de planner bereikbaar zijn. De telefoon van de planner zal ook na 16:00 uur voor deze situaties in de lucht zijn. Aandacht moet er blijven voor voldoende rustpauzes voor de chauffeurs. In het algemeen werken de begin van dit jaar aangescherpte afspraken goed en zijn de chauffeurs tevreden. Woensdag blijft een extra drukke dag.

De vervoersaantallen groeien nog steeds. In 2019 vervoeren we weer 10% meer klanten dan in dezelfde periode van 2018. De groei vlakt wel af. Dit kan ook niet anders omdat we met onze twee voertuigen tegen de grens van onze capaciteit aanzitten. Ook wordt gemeld dat we dit jaar al weer 26 nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen. Verwacht wordt dat we dit jaar boven de 8000 vervoerde passagiers uitkomen.

In grafieken is goed te zien hoe de groei in aantal vervoerde klanten zich heeft voorgedaan, voor inzage van de grafieken klik hier >>

14 maart 2019 - Stichting B.O.B. krijgt nieuwe voorzitter

  In januari jl. kondigde dhr. Gerard Nekkers zijn vertrek als bestuursvoorzitter van de NaoberBus aan. De procedure om tot invulling van de vacature te komen is onlangs afgerond. De NaoberBus is blij dat de heer Bert Nijendijk deze functie met ingang van 1 mei 2019 op zich gaat nemen. De komende periode zal de heer Nijendijk zich verder verdiepen in onze organisatie en natuurlijk kennis maken met alle vrijwilligers. De NaoberBus is blij erin geslaagd te zijn een opvolger voor de heer Nekkers te hebben gevonden en verwacht ook de komende jaren de dienstverlening aan onze klanten te kunnen continueren.

1 Maart 2019 - Gerard Nekkers in de bloemen

Dhr. Gerard Nekkers ontving thuis een fraaie bos bloemen, aangeboden door de vrijwilligers van de NaoberBus, dit naar aanleiding van zijn afscheid als bestuursvoorzitter op 1 maart jl. Hier een reaktie van Gerard, ook namens zijn vrouw:

"Langs deze weg willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor de erg mooie bos bloemen, die we van jullie mochten ontvangen. Zeer attent en door ons enorm gewaardeerd. Het is immers het mooiste werk wat we met ons alleen kunnen doen voor onze medemens. Heel veel succes en laten we hopen dat de "Naoberbus" nog heel lang kan blijven rijden. We zien elkaar zeker wel weer eens terug".

Maart 2019 - Gerard Nekkers in het Berkelland Nieuws

Dhr. Gerard Nekkers is per 1 maart op eigen verzoek afgetreden als voorzitter van de Stichting Berkelland Oproep Bus. Gerard is initiatiefnemer én kartrekker geweest van de NaoberBus en het spreekt voor zich dat we Gerard veel dank verschuldigd zijn, zonder hem zou de Naoberbus niet bestaan. In het Berkelland Nieuws van 19 februari jl. is een aardig artikel verschenen uit de hand van Stefan Wegdam over zijn afscheid. Gerard zet daarin uiteen hoe de Naoberbus de laatste jaren zo sterk heeft kunnen groeien en hoe hij de toekomst van de NaoberBus ziet.

Februari 2019 - Belettering sponsoren aangebracht

Op de achterkant van onze NaoberBus is nieuwe belettering aangebracht. Sven Voor Ogen en museum More te Ruurlo die ons sponsoren, hebben nu ook hun logo's.

Februari 2019 - COOP statiegeld spaaraktie geslaagd

Onze Stichting de NaoberBus heeft meegedaan met de COOP statiegeld spaaraktie. Veel COOP klanten gaven hun statiegeld ten bate van de NaoberBus. COOP verdubbelde het bedrag en daarmee een mooi resultaat want onze kas werd daardoor met EUR 412,20 aangevuld. Dank aan de COOP, dank aan hun klanten.

Tarieven 2019
De prijs van de rittenkaarten blijft in 2019 ongewijzigd. In 2018 is het zonesysteem ingevoerd waardoor het vervoer tussen de kernen duurder is geworden. Voor 2019 is daarom van een prijsstijging van de ritten afgezien. Wel is de jaarlijkse vergoeding voor het lidmaatschap verhoogd van € 20 naar € 25 per jaar.

Sponsoren
De sponsorovereenkomsten met OVM-verzekeringen en museum MORE zijn voor 2019 weer verlengd. Daarnaast is in 2019 met SVEN (voor ogen) In Ruurlo een sponsorovereenkomst aangegaan. Op de NaoberBus is het logo van deze bedrijven aangebracht. We zijn hen dank verschuldigd voor deze financiële steun.

Januari 2019 - Nieuwjaarsreceptie
Op 9 januari heeft het bestuur alle vrijwilligers uitgenodigd voor een Nieuwjaarsborrel. Er werd teruggekeken naar het afgelopen jaar en de ontwikkelingen in de nabije toekomst werden besproken. Ook was er volop gelegenheid om elkaar bij te praten over de vele leuke ontmoetingen en ervaringen die we opdoen tijdens het uitoefenen van de chauffeurstaken.

Er is stilgestaan bij de groei in het aantal ritten en van het ledenbestand. Mooi natuurlijk, maar het kent ook een keerzijde. De tijdsdruk neemt toe, op een aantal dagen schiet zelfs de pauze erbij in, en we kunnen niet altijd op tijd rijden. De planners geven aan dat niet altijd alle aangevraagde ritten kunnen worden ingepland en er soms een ritaanvraag moet worden afgewezen. De planners hebben een aantal werkafspraken gemaakt om zo goed mogelijk met deze problematiek om te gaan.

Verder werd het standpunt van de gemeente toegelicht waarom geen subsidie aan de NaoberBus wordt toegekend. De gemeente heeft per brief laten weten veel sympathie te hebben voor de activiteiten van de NaoberBus en begrip te hebben voor de kosten die bijv. voortvloeien uit de "lege" ritten die gemaakt moeten worden om klanten in Eibergen of Rekken te kunnen vervoeren. De gemeente heeft wel aangegeven een bedrag binnen de gemeentebegroting te reserveren om onverwachte en voor de NaoberBus onoverkomelijke kosten, te kunnen opvangen. Gelet op het feit dat de inkomsten voldoende zijn om in de exploitatiekosten te kunnen voorzien (alle kosten behalve afschrijving op voertuigen) is daarmee de toekomst van de NaoberBus voorlopig zeker gesteld.

Tot slot, op deze bijeenkomst maakte de heer Gerard Nekkers zijn a.s. terugtreden bekend. Hij zal per 1 maart 2019 zijn functie als voorzitter neerleggen.

 Kengetallen 2018

Augustus 2018 - Van Fooienpot tot BBQ

In beide voertuigen van de NaoberBus is een fooienpot aanwezig. Regelmatig wordt een kleine gift aan die pot toegevoegd door een tevreden klant. Maar wat wordt er met de opbrengst van die fooienpot gedaan? 
Elk jaar organiseren we hiermee een BBQ voor alle vrijwilligers met partners (bestuur en chauffeurs). Een mooie gelegenheid om elkaar te treffen, gezellig samen te zijn en zo waardering te ervaren voor de vele uren vrijwilligerswerk die in de NaoberBus wordt gestoken.

 
Peter en Joke aan de BBQ dis 

Ook dit jaar, in augustus, was er weer een BBQ, heel geslaagd, prachtig weer, uitstekende salades en een professionele BBQ'er met assistente verzorgden de BBQ. Mooie dag om op terug te kijken.

Met dank aan coördinator Peter en zijn vrouw Joke die hun woonlokatie ter beschikking stelden.

   

naar boven